12V / 24V Power Supply မှ EMC Plastic Case 200-240VAC

12V / 24V Power Supply မှ EMC Plastic Case 200-240VAC